Rules

Prosimy o uważne zapoznanie sie z poniższym regulaminem, który definiuje zasady zakupu i sprzedaży na xtreme-mobiles.pl. Regulamin warunkuje twoje prawa i obowiązki w odniesieniu do zakupów, jak i również istotne ograniczenia. Złożenie zamówienia na xtreme-mobiles.pl oznacza akceptację zasad regulaminu, bądź ich świadom przed złożeniem zamówienia.

 

REGULAMIN WITRYNY XTREME-MOBILES.PL

 

Regulamin określa warunki dotyczące korzystania przez użytkownika ze strony internetowej xtreme-mobiles.pl ("Strona Internetowa"). Regulamin ten zostaje zawarty pomiędzy tobą, jako użytkownikiem strony ("Użytkownik") a właścicielem strony internetowej xtreme-mobiles.pl ("Xtreme-mobiles.pl") , firmą Blueway Trade Co. Limited z siedzibą w Hong Kongu, o adresie Flat/RM B 8/F Chong Ming Building 72 Cheung Sha Wan RD, Kowloon.

 

I. Postanowienia Ogólne


1.1 Dla celów niniejszej umowy, "Użytkownik" jest każda osobą korzystającą ze strony, niezależnie od celu jej wykorzystania orjeaz czy zarejestrował się na Stronie Internetowej lub wtedy gdy wyraził chęć zapłaty za usługę świadczoną przez Xtreme-mobiles.pl lub jakiegokolwiek partnera sieci afiliacyjnej czy podmiot zależny od Xtreme-mobiles.pl. Definicja "Użytkownik" obejmuję osobę fizyczną korzystającą z tej strony, jak i również każdą osobę prawną, która jest reprezentowana przez osobę posiadającą do tego upoważnienie jawne bądź faktyczne.

 

1.2 Użytkowując Stronę Internetową oświadczasz iż zgadzasz się na akceptację warunków regulaminu jako Użytkownik. Korzystając ze Strony Internetowej zobowiązujesz się do przestrzegania zasad regulaminu, a także każdej jej aktualizacji i modyfikacji. Jeśli nie możesz zaakceptować zasad obowiązujących na tej stronie prosimy o nie korzystanie z tej Strony Internetowej. 

 

1.3 Xtreme-mobiles.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie, umieszczając zmienioną i ujednoliconą umowę na stronie. Nowy regulamin jest wprowadzany w życie od razu po opublikowaniu. Niniejszy regulamin nie może być zmieniony w żaden inny sposób niż w formie pisemnej poprzez osobę upoważnioną do reprezentowania Xtreme-mobiles.pl

 

1.4 W celu korzystania ze Strony Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 

 

1.5 Korzystanie se Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, b) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli

 

1.6 Komunikując się elektronicznie z obsługą Strony Internetowej, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodne na otrzymywanie odpowiedzi za pomocą takiego samego medium.

 

1.7 Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.xtreme-mobiles.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

II. Zasady korzystania ze Strony Internetowej

 

2.1 Użytkownicy mogą korzystać z tej strony wyłącznie na własny użytek. Użytkownik zobowiązuje się iż nie będzie kopiował i pobierał żadnych informacji, tekstu, zdjęć, filmów video, plików czy baz danych dostępnych na stronie do celów odsprzedaży bądź redystrybucji treści Xtreme-mobiles.pl, wysłał masowych wiadomości ( poprzez e-mail, komunikator tekstowy i inne ), do celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Xtreme-mobiles.pl czy w jakikolwiek inny komercyjny sposób eksploatował treści Xtreme-mobiles.pl. Systematyczne wydobywanie treści Xtreme-mobiles.pl w celu stworzenia, pośrednio lub bezpośrednio, bazy danych bez pisemnego zezwolenia od Xtreme-mobiles jest zabronione. 

 

2.2 Niektóre treści wyświetlane na stronie Xtreme-mobiles.pl są publikowane bądź dostarczane przez strony trzecie ("Treści Stron Trzecich"), w głównej mierze przez użytkowników Strony Internetowej piszących recenzje czy wystawiających opinie oraz inne podmioty. Xtreme-mobiles.pl nie jest autorem tych treści, niezależnie czy są one opublikowane przez anonimowych czy zarejestrowanych użytkowników. Trzecia strona jest samodzielnie odpowiedzialna za opublikowane treści. Xtreme-mobiles nie jest odpowiedzialne za dokładność, przyzwoitość, legalność czy prawdomówność Strony Trzeciej. Xtreme-mobiles.pl nie jest odpowiedzialne również za działania użytkowników podejmowane na stronie w tym wypowiedzi i opinie użytkowników mogących godzić w dobre imię innych użytkowników. 

 

2.3 Xtreme-mobiles.pl może umożliwić użytkownikom dostęp do treści, produktów czy usług oferowanych przez Strony Trzecie za pomocą odnośnika (w formie odnośnika tekstowego, baneru lub innej formy). Przestrzegamy aby przed rozpoczęciem korzystania z tego typu stron zapoznać się z ich regulaminem i polityką prywatności aby być świadomym zasad obowiązujących na danej stronie. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę iż Xtreme-mobiles.pl nie ma kontroli nad tego typu stronami należącymi do stron trzecich, nie monitoruje tych stron jak i nie jest odpowiedzialne za treści, produkty i usługi oferowane na tych stronach. 

 

2.4 Xtreme-mobiles.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zablokowania czy zmieniania dostępu do Strony Internetowej w odniesieniu do danego Użytkownika oraz zmiany funkcjonalności lub wprowadzenia nowych funkcjonalności witryny bez uprzedniego powiadomienia. Każdy Użytkownik uznaje że niemożność korzystania ze Strony Internetowej w całości lub częściowo z jakiegokolwiek powodu może mieć niekorzystny wpływ na jego działalność gospodarczą. Każdy użytkownik wyraża zgodę iż w żadnym wypadku Xtreme-mobiles.pl nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika czy Strony Trzeciej z powodu niemożności używania Strony Internetowej ( niezależnie czy z powodu zakłóceń działania strony, ograniczenia dostępu, zmiany bądź wycofania danej funkcjonalności z serwisu i pozostałych ), opóźnień, niedokładności, błędów czy zaniechań powstałych w wyniku niemożności używania Strony Internetowej lub jej funkcjonalności. 

 

2.5 Apelujemy aby zapoznać się z Polityką Prywatności Xtreme-mobiles.pl, która reguluje ochronę danych osobowych oraz ich wykorzystanie przez Xtreme-mobiles oraz partnerów sieci afiliacyjnej. Każdy Użytkownik oświadcza iż akceptuje Politykę Prywatności oraz jej aktualne aktualizacje i poprawki. Użytkownik wyraża zgodę na to iż od czasu do czasu Xtreme-mobiles.pl może nanieść zmiany na Politykę Prywatności, Xtreme-mobiles.pl zobowiązuje się do bezwzględnego umieszczania zawsze aktualnej wersji Polityki Prywatności na swojej stronie. 

 

III. Użytkownicy Zarejestrowani

 

3.1 Każdy Użytkownik który uzupełnił i wysłał formularz rejestracyjny zarówno on-line poprzez Stronę Internetową lub offline poprzez podanie informacji ( takich jak imię, adres, telefon i numer fax, adres e-mail i inne ) dla Xtreme-mobiles.pl lub innej spółki należącej do grupy Xtreme-mobiles.pl jest staje się zarejestrowanym użytkownikiem Strony Internetowej (definiowanym jako "Zarejestrowany Użytkownik"). Konto ("Konto") będzie przypisane do Zarejestrowanego Użytkownika i będzie posiadało wybrany przez Użytkownika login ("Login") oraz hasło ("Hasło") służące do logowania się na swoje Konto.

 

3.2 Jeśli Zarejestrowany Użytkownik to podmiot gospodarczy, oświadczasz że a) masz uprawnienia do reprezentowania podmiotu w kwestii niniejszej umowy, b) adres który został użyty podczas rejestracji jest głównym adresem prowadzonej działalności gospodarczej tej jednostki, c) wszystkie inne informacje przekazane podczas rejestracji do Xtreme-mobiles.pl lub jej partnerów sieci afiliacyjnej są prawdziwe, aktualne oraz kompletne. Dla celów niniejszego przypisu oddział lub przedstawicielstwa nie będą rozpatrywane jako osobne jednostki organizacyjne, a główne miejsce wykonywania działalności będzie uważane za siedzibę firmy.

 

3.3 Stając się zarejestrowanym użytkownikiem zgadzasz na włączenie twoich danych osobowych do naszej bazy danych użytkowników. Xtreme-mobiles.pl może wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail bądź/i sms lub skontaktować się z tobą w inny sposób na podstawie twoich danych osobowych aby przekazać informacje odnośnie realizowanego zamówienia i wszelkich innych informacji które życzysz sobie otrzymywać.

 

3.4 Xtreme-mobiles.pl lub jego podmioty zależne mogą zawiesić lub wypowiedzieć umowę Zarejestrowanemu Użytkownikowi informując go z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Xtreme-mobiles.pl zastrzega do tego sobie prawo w wypadku a) naruszeń Użytkownika dotyczących niniejszej umowy, b) podaniu podczas rejestracji nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub nie kompletnych danych, c) stwierdzeniu przez Xtreme-mobiles.pl że Zarejestrowany Użytkownik może spowodować straty finansowe lub prawną odpowiedzialność.

 

3.5 Zarejestrowany Użytkownik nie może oferować do sprzedaży, przepisać lub w inny sposób przenosić konta, nazwy użytkownika i hasła na inne osoby bez pisemnej zgody Xtreme-mobiles.pl. Xtreme-mobiles.pl może zawiesić lub zablokować Konto Zarejestrowanego Użytkownika lub przejmującemu konto w wyniku jego sprzedaży, wymiany, przepisania czy innej formy przenoszenia konta.

 

3.6 Niezależnie od sekcji 3.5 Xtreme-mobiles.pl może odmówić rejestracji i zabronić otworzenia Konta niezależnie od przyczyny.

 

 

IV. Prawa do Własności Intelektualnej Xtreme-mobiles.pl

 

4.1 Wyłącznym właścicielem oraz legalnym licencjobiorcą do wszystkich praw do strony Xtreme-mobiles.pl oraz jej zawartości jest firma Blueway Trade Co., Limited. Strona Internetowa Xtreme-mobiles.pl oraz Zawartość Strony Internetowej obejmują tajmnicę handlową i prawa do własności intelektualnej chronione na mocy międzynarodowych praw autorskich oraz innych istotnych przepisów prawa. Tytuł, własność oraz prawa własności intelektualnej na Stronie Internetowej oraz Treści Strony Internetowej mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Xtreme-mobiles.pl, jej jednostki podległe lub licencjobiorcę Xtreme-mobiles.pl. Wszelkie inne prawa, w przeciwnym razie, na mocy umowy z Xtreme-mobiles.pl są zastrzeżone.

 

4.2 Xtreme-mobiles, Xtreme-mobiles.pl, oraz związane z nimi ikony i loga są zarejestrowanymi znakami handlowymi i są chronione prawem autorskim. Nieautoryzowane kopiowanie, modyfikowanie, używanie bądź publikacja tych oznaczeń jest surowo zabronione.

 

 

V. Dostawa


5.1. Dostawa towarów nie jest ograniczona do jednego obszaru i obejmuję większość państw świata w tym Polskę, Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Irlandię, Holandię, Belgię, Norwegię, Szwecję, Danię, Austrię, Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Litwę, Rosję, Kanadę, Brazylię, Argentynę, Australie oraz pozostałe. Poza wymienioną listą w obowiązku Użytkownika leży gestia upewnienia się odnośnie wysyłki do danego kraju. Dosawy są reazlizone paczką pocztową China Registered Post oraz Singapure Registered Article.

 

5.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się transportem lotniczym i drogowym. Koszty dostawy towaru, ponoszone Użytkownika wynoszą 0 zł. Realny koszt wysyłki paczki ponoszony przez sprzedawcę wynosi od 5 do 80 zł w zależności od wagi i wartości przedmiotu.  

 

5.3. Termin dostawy wynosi od 16 do 45 dni roboczych licząc od dnia wysłania zamówienia Użytkownika. Do czasu dostawy należy jeszczę doliczyć jeszcze czas potrzebny na realizację zamówienia, który z reguły wynosi 8-30 dni roboczych ( odebranie towaru z magazynu, sprawdzenie, przygotowanie i zapakowanie paczek ) Jeśli zamówienie zostało złożone bądź wysłane podczas świąt Chińskiego Nowego Roku, czyli jeśli zostało one złożone lub wysłane pomiędzy 15 stycznia a 10 lutego, łączny maksymalny czas realizacji wysyłki zostaje przedłużony o kolejne 10 dni roboczych.

 

5.4 Zamówienie Użytkownika, ze względu na specyfikację wysyłki może być bez jego inicjatywy i wiedzy podzielone na kilka bądź więcej paczek. W takim wypadku każda z paczek zachowuję się indywidualnie i posiada odrębny numer nadania a czas dostawy poszczególnych paczek przez pocztę, pomimo nawet wysyłki w jednakowym czasie, może wykazywać znaczne, wielodniowe różnice.

 

5.5 Użytkownik w momencie nadania paczki/paczek zostaje poinformowany poprzez e-mail bądź/i sms o: a) identyfikatorze zamówienia, c) numerze nadania bądź numerach nadania paczek ( o ile dla zamówienia zostały przypisane więcej niż jedna paczka ) , c) adresie dostawy. Użytkownik ma również możliwość sprawdzenia tych informacji na stronie internetowej xtreme-mobiles.pl/order-open.php po podaniu identyfikatora zamówienia oraz innych wymaganych danych.

 

5.6 Numer/numery nadania są przekazywane jedynie dla celów informacyjnych i nie istnieje żadna gwarancja na ich poprawną rejestrację poprzez lokalnych przewoźników działających na obszarach różnych państw, nie ma to jednak wpływu na doręczenie paczki/ paczek.

 

5.7 W przypadku braku doręczenia wysyłki w ciągu 65 dni zwykłych od momentu nadania paczki ( tj. chwili kiedy Użytkownik zostanie poinformowany o nadaniu paczki poprzez e-mail bądź/i sms ), Użytkownik ma prawo do pomocy ze strony Xtreme-mobiles i interwencji u przewoźikna celem wyjaśnienia sytuacji. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Xtreme-mobiles i poinformować o zaistniałej sytuacji.

 

VI. Ceny i metody płatności


6.1 Ceny towarów podawane są w złotych polskich w cenach brutto i zawierają wszystkie składniki oraz koszty dostawy.

 

6.2 Podane ceny są cenami ostatecznymi. Poza opłaceniem zamówienia na Stronie, klient nie może być obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami do czego bezwględnie zobowiazuje się Xtreme-mobiles.pl

 

6.3 Klient ma możliwość uiszczenia ceny: a) przelewem na numer konta bankowego, b) płatnością dostępną w systemie płatności elektronicznych c) zapłata kartą płatniczą, d) płatnością PayPal

 

6.3 Formy płatności przy odbiorze towaru nie są akceptowalne. Przed wysłaniem zamówienia wymagane jest pełne jego opłacenie.

 

6.4 Najbezpieczniejszą formą płaności są płatności kartami oraz Paypal. W przypadku wyboru jednej z tych form płatności Xtreme-mobiles nie ma dostępu do środków przez 30 od daty dokonania wpłaty. W tym czasie klientowi przysługuję prawo do ubiegania się o zwrot środków od firmy Paypal lub wystawcy karty. 

 

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


7.1 Użytkownik ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w okresie 10 dni od daty otrzymania produktu bez podania przyczyny. Przedmiot należy odesłać na adres podany po kontacie z obsługą Xtreme-mobiles.pl

 

7.2 Termin 10 -dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Nie ma możliwości ubiegania się do odstąpienia od umowy w czasie trwania wysyłki. 

 

7.3 Produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania, musi być kompletny oraz z opakowaniem i wszystkimi akcesoriami.

 

7.4 Wymogiem koniecznym do otrzymania zwrotu jest wypełnienie, wydrukowanie i załączenie do paczki razem ze zwracanym towarem formularza który zostanie dostarczony do użytkownik poprzez e-mail po zgłoszeniu chęci odstąpienia od umowy.

 

7.5  Po otrzymaniu przesyłki i stwierdzeniu jej zgodności z zasadami zwrotu zostanie zwrócona kwota równa wartości zakupionego towaru.

 

7.6  Zwrot na rachunek bankowy zostaje wykonywany w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu.

7.7 Możliwość odstąpenia od umowy dotyczy wyłącznie klientów detalicznych. Klientom kupującym na fakturę lub w cenie hurtowej nie przysługuję prawo do odstąpienia od umowy.

 

7.8 Odpowiedzialność za doręczenie przedmiotu ponosi kupujący. O otrzymaniu przedmiotu, zajęciu stanowiska i wykonaniu zwrotu kupujący zostanie poinformowany poperz e-mail bądź/i wiadomość sms.

 

 

XIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

9.1 Reklamacji podlegają jedynie wady fabryczne produktu, wyłączone są usterki spowodowane przez użytkownika oraz wynikające z normalnego zużycia wynikłe podczas normalnego użytkowania produktu. 


9.2 W przypadku zgłoszenia reklamacji, przesyłkę reklamacyjną należy wysłać na adres który zostanie podany przez obsługę sklepu po zgłoszeniu reklamacji. Wymagane jest załączenie formularza reklamacyjnego, który zostanie doręczony użytkownikowi poprzez e-mail po zgłoszeniu reklamacji.

 

9.3 Xtreme-mobiles.pl występując w imieniu Użytkownika zgłasza roszczenia z tytułu gwarancji bezpośrednio u producenta bądź dostawcy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi zazwyczaj do 30 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej przez serwis. 

 

9.4 Użytkownik, po dostarczeniu przesyłki reklamacyjnej, będzie na bieżąco informowany za pomocą wiadomości e-mail bądź/i sms o: a) otrzymaniu przesyłki i rozpoczęciu procesu reklamacyjnego, b) wymianie, naprawie bądź innej decyzji podjętej przez serwis, c) ponownej wysyłce produktu/produktów do Użytkownika.  

 

 

X. Postanowienia Końcowe

 

10. Regulamin Strony oraz Polityka Prywatności stanowią integralna całość porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Xtreme-mobiles.pl regulując zasady użytkowania tej Strony, zastępując wszelkie uprzednie pisemne jak i słowne postanowienia. 

 

10.2 Nagłówki Regulaminu służą do celów porównawczych i w żaden sposób określić czy ograniczyć opis i zakres takiej sekcji.

 

10.3 Regulamin ten podlega prawu Specjalnego Administracyjnego Regionu Hong Hongu (SARs Hong Kong) niezależnie od ich sprzeczności z lokalnymi przepisami prawa. Strony niniejszej Umowy poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów w Hong Kongu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij